Zinc Reality

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

Zinc Reality a.s.
Sídlo: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO: 54 584 248
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10600/P

Kontaktné údaje:

e-mail: [email protected]
telefonický kontakt: 052 / 78 77 901
poštová adresa: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR)“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Zinc Reality a.s., ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo zhromažďujeme informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, na koho sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste naším klientom/potenciálnym klientom alebo vlastníkom nehnuteľnosti, kliknite tu

Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste zástupcom alebo kontaktnou osobou nášho obchodného partnera (dodávateľa služieb) alebo ak ste ako fyzická osoba – podnikateľ naším obchodným partnerom (dodávateľom služieb), kliknite tu

Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránky a našich profilov na sociálnych sieťach, kliknite tu

Pre bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, kliknite tu

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov tu

Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov

Pre účely týchto informácií sa za sprostredkovateľov, čiže osoby, ktoré v mene spoločnosti Zinc Reality a.s. spracúvajú Vaše osobné údaje, považujú:

  1. Spoločnosti, ktoré nám poskytujú webhostingové služby a dátové úložisko
  2. Programátori (IT technici), správcovia IT systémov, dodávatelia softvérov, ktorí zároveň vykonávajú aj ich správu
  3. Spoločnosti, ktorá nám zabezpečujú účtovníctvo a mzdovú agendu a poskytujú služby finančného poradenstva
  4. Obchodní zástupcovia
  5. Spolupracujúce realitné kancelárie

* Pozn. v súlade s Čl. 13 GDPR je postačujúce uviesť aj len kategórie sprostredkovateľov (tzn. všeobecnejšie pomenovanie pre subjekty s rovnakým alebo podobným podnikateľským zameraním, ak ide napríklad o väčší počet príjemcov alebo ak môže dochádzať k častým zmenám v príjemcoch počas spracúvania).