Zinc Reality

Bezpečnosť a súkromie

Servisné správy

Zinc Euro, a.s. nemá rád spam a svojim klientom nikdy neposiela správy bezúčelne. Zinc Euro, a.s. posiela klientom tzv. servisné správy, teda správy súvisiace so správou a bezpečnosťou klientovho účtu, osobných údajov klienta v časti Moja Zóna a zákonom určené informácie.

Tieto správy posiela Zinc Euro, a.s. prostredníctvom emailov, SMS správ, alebo poštou. Primárne sa informácie v správach týkajú stavu klientovej žiadosti.

Zoznam správ:

 1. Notifikačné SMS správy a emaily pri registrácii a pre overenie údajov a totožnosti klienta
 2. Zákonom nariadené informovanie o investícii, resp. pôžičke
 3. Upozornenia a informácie z časti Moja zóna
 4. Pohyby, zmeny a možnosti súvisiace s investíciou, resp. pôžičkou klienta
 5. Novinky v Zinc

Novinky

Klient registráciou v Zinc Euro, a.s. získava prístup k novinkám v Zinc, môže vyjadriť svoj názor k otázkam, alebo získa informácie o servise a možnostiach, ktoré môže v budúcnosti využiť. Klient obdrží len užitočné informácie. Klient má možnosť zrušiť túto službu.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov spoločnosti Zinc Euro, a.s. so sídlom Karpatská 3256/15 Poprad 058 01, IČO: 47 918 551, DIČ: 2024151833 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10488/P

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov klientov obchodnej spoločnosti Zinc Euro, a.s. so sídlom Karpatská 3256/15 Poprad 058 01, IČO: 47 918 551, DIČ: 2024151833 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sa,  Vložka číslo: 10488/P , ktorá je v zmyse Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov jej klientov (ďalej len ako „Zinc Euro, a.s.“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Zinc Euro, a.s. je spoločnsťou, ktorá prevádzkuje platformu umožňujúcu vzájomné požičiavanie medzi fyzickými osoba – klietmi spoločnosti Zinc Euro, a.s. ako budúcimi dlžníkmi a budúcimi veriteľmi zo zmluvy o pôžičke, ktorá je uzatváraná práve prostredníctvom Zinc Euro, a.s. . Je pre nás vľmi dôležité, aby ste sa pri uzatváraní zmlúv o pôžičke prostredníctvom našej spoločnosti Zinc Euro, a.s. ako prevádzkovateľa platformy na webovom sídle našej spoločnosti www.zinceuro.sk cítili bezpečne a tiež, aby ste vedeli, že aj údaje, ktoré nám poskytnete napríklad v súvislosti s uplatňovaním Vašich práv ako dotknutej osoby prostredníctvom webového sídla, alebo prostredníctvom našich obchodných miest je úplne bezpečné a zosúladené s aktuálnou dokumentáciou v oblasti ochrany osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť Zinc Euro, a.s. zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Môžete navštíviť naše webové stránky a prechádzať naše webové stránky bez toho, aby ste poskytovali svoje osobné údaje. Ak sa však budete mať záujem o registráciu buď v postavení dlžníka a teda osoby žiadajúcej o pôžičku, alebo vpostavení investora a teda osoby, ktorá je schopná poskytnúť pôžičku dlžníkovi budete nám už musieť poskytnúť určité osobné údaje, ktoré budeme ďalej spracúvať, inak by realizácia týchto služieb bez toho nebola možná.

Zodpovedná osoba, je osoba, na ktorú sa môžem obrátiť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúva spoločnosť Zinc Euro, a.s. prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.  Korešpondenčná adresa: Zinc Euro, a.s. Karpatská 3256/15 Poprad 058 01, e-mailová adresa: [email protected]

Informácie pre klientov spoločnosti ZincEuro, a.s. o spracovaní osobných údajov v rámci jednotlivých účelov a právnych základov spracúvania

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

Zinc Euro, a.s. so sídlom Karpatská 3256/15 Poprad 058 01, IČO: 47 918 551, DIČ: 2024151833, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sa,  Vložka číslo: 10488/P, Kontaktné údaje: Maros Kiska, e-mail: [email protected]

Sprostredkovatelia pre účely tejto informácie:

Zinc Euro, a.s. využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov mene Zinc Euro, a.s. na účel a spôsobom určený Zinc Euro, a.s.   Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; Zinc Euro, a.s. však zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri výbere sprostredkovateľa dbá na technické a organizačné opatrenia.

Sprostredkovateľ č. 1 – správa a údržba technických zariadení spoločnosti Zinc Euro, a.s.– IT služby Zoznam sprostredkovateľov nájdete TU.

Sprostredkovateľ č. 2 – vykonávanie správy a údržby internetovej stránky www.zinceuro.sk

Sprostredkovateľ č. 3 – spoločnosť Zinc Euro, a.s. využíva sprostredkovateľov, ktorí v postavení obchodných zástupcov spoločnosť Zinc Euro, a.s. prostredníctvom, ktorých poskytuje Zinc euro, a.s. svoje služby. Zoznam sprostredkovateľov nájdete TU.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom uzatvorenia Rámcovej zmluvy – Dlžník, ktorá sa uzatvára medzi našou spoločnosťou Zinc Euro, a.s. ako prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako Dlžníkom a za účelom činnosti smerujúcej k zadávaniu záväzných pokynov požičať si Dlžníkom.

So spoločnosťou Zinc Euro, a.s. uzatvárate Rámcovú zmluvu – Dlžník na základe, ktorej vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Zinc Euro, a.s. za týmto účelom spracovávame bežné kategórie osobných údajov vrátane rodného čísla a to na základe čl. 6 ods. 1 pís. b) Nariadenia, keďže ide o osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie uvedenej zmluvy, k tomuto spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas. Rovnako právny vzťah založený na základe žiadosti o pôžičku a záväzného pokynu požičať si je právnym vzťahom založeným príkaznou zmluvou, ktorý vychádza práve z Rámcovej zmluvy – Dlžník na základe, ktorej vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Zinc Euro, a.s.. Za týmto účelom spracovávame bežné kategórie osobných údajov vrátane rodného čísla a to na základe čl. 6 ods. 1 pís. b) Nariadenia, kde rovnako k tomuto spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas. Na totožnom právnom základe na účely uvedené v tejto časti Zinc Euro, a.s. spracováva Vaše osobné údaje aj na dokumentoch a dokladoch a ekonomické a demografické údaje (údaje potrebné na posúdenie schopnosti dlžníka splniť si záväzky z zo zmluvy o pôžičke napr. údaje o príjmoch, majetku, počte vyživovaných osôb, záväzkoch a pod.). Osobné údaje za týmito účelmi uchováme po dobu plnenia práv a povinností vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy – Dlžník a ďalej 5 rokov po jej zániku súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež Sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorovi. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom uzatvorenia Rámcovej zmluvy – Investor, ktorá sa uzatvára medzi našou spoločnosťou Zinc Euro, a.s. ako prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako Investorom a za účelom činnosti smerujúcej k zadávaniu záväzných pokynov investovať Investorom.

So spoločnosťou Zinc Euro, a.s. uzatvárate Rámcovú zmluvu – Investor na základe, ktorej vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Zinc Euro, a.s. za týmto účelom spracovávame bežné kategórie osobných údajov vrátane rodného čísla a to na základe čl. 6 ods. 1 pís. b) Nariadenia, keďže ide o osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie uvedenej zmluvy, k tomuto spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas. Rovnako právny vzťah založený na základe záväzného pokynu investovať je právnym vzťahom založeným príkaznou zmluvou, ktorý vychádza práve z Rámcovej zmluvy – Investor na základe, ktorej vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Zinc Euro, a.s. Za týmto účelom spracovávame bežné kategórie osobných údajov vrátane rodného čísla a to na základe čl. 6 ods. 1 pís. b) Nariadenia, kde rovnako k tomuto spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas. Na totožnom právnom základe na účely uvedené v tejto časti Zinc Euro, a.s. spracováva Vaše osobné údaje aj na dokumentoch a dokladoch. Osobné údaje za týmito účelmi uchováme po dobu plnenia práv a povinností vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy – Investor a ďalej 5 rokov po jej zániku súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež Sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorovi. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom oslovovania s ponukami služieb a tovarov v rámci tzv. priameho marketingu

Klienti našej spoločnosti Zinc Euro, a.s. sú oslovovaní s aktuálnou ponukou služieb prostredníctvom adresného listovej zásielky, e-mailu alebo telefonicky prostredníctvom call centra. Za týmto účelom spracúvame o Vás osobné údaje bez Vášho súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom v tomto prípade je propagácia našich služieb (najmä sprostredkovanie poskytovania pôžičiek medzi fyzickými osobami so zameraním na ponuku pôžičky a ponuku investície) , pričom na tento účel využívame Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako náš klient pri predchádzajúcom využití našich služieb. V zmysle § 62 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je možné využiť pre účely priameho marketingu Vaše kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, ak sme ich získali v súvislosti s poskytnutím našich služieb. Vaše osobné údaje uchovávame na tento účel maximálne po dobu 5 rokov odo dňa Vašej poslednej splatenej zmluvy o pôžičke, alebo posedne zrealizovanej investície. Tiež vás informujeme o tom, že môžete jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť ďalší príjem elektronickej pošty propagujúcej naše služby, ktorá Vám bude zasielaná, a to kliknutím v e-mailovej správe na odkaz na stránku umožňujúcu od registrovanie sa z odberu noviniek a ponúk „TU“.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež Sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a vybavovania reklamácií a sťažností na postup našej spoločnosti Zinc Euro, a.s.

V prípade ak sa domnievate, že so strany našej spoločnosti došlo k porušeniu Vašich práv podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa alebo podľa zákona 102/2014 zZ.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte právo podať reklamáciu v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje súvisiace s podanou reklamáciou alebo sťažnosťou budeme spracúvať po dobu 5 – tich rokov odo dňa jej zaevidovania. Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1 a č. 2, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene, a  s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom správy registratúry

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate vy nám alebo my vám úradnú korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1, č. 2, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom prejednávajúcim priestupky, Ministerstvu vnútra SR, príslušnému archívu, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naša spoločnosť spracúva osobné údaje, vedie o tom naša spoločnosť evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1, č. 2, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci obmedzenia práv dotknutých osôb

Ak sa osobné údaje spracúvajú aj z dôvodu ich ďalšej archivácie, môžu byť vaše práva obmedzené osobitným predpisom, ak by tieto vaše práva pravdepodobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie tohto účelu a takéto obmedzenie vašich práv je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov. V prípade, ak v súlade s osobitnými právnymi predpismi dôjde k obmedzeniu Vašich práv, evidujeme takéto obmedzenie v súlade s § 78 ods. 10 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, pričom v rámci tohto účelu spracúvame všetky kategórie osobných údajov po dobu, počas ktorej vyplýva obmedzenie práv dotknutých osôb na nevyhnutné dosiahnutie účelov stanovené osobitnými právnymi predpismi.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1, č. 2, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia:

A) Právo na prístup k údajom

Ako osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od banky ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

Ak nás o vyššie uvedené údaje požiadate, my vám na základe vašej žiadosti poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte túto žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Upozorňujeme Vás však, že právo získať kópiu vašich osobných údajov, nesmie mať v súlade s Čl. 15 ods. 4 Nariadenia nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Účely, predpokladaná doba uchovania osobných údajov, ako aj príjemcovia Vašich osobných údajov pre jednotlivé účely spracovania sú uvedené na tejto webovej stránke v sekcii – Bezpečnosť a súkromie – Ochrana osobných údajov. Vaše osobné údaje nezasielame medzinárodným organizáciám a ani do tretích krajín v zmysle Nariadenia.

B) Právo na opravu

Pokiaľ sa domnievate, že sú o vás spracovávané nepresné, neaktuálne alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

C) Právo na výmaz (právo na zabudnutie)

Za podmienok uvedených v čl. 17 Nariadenia ste oprávnený požadovať výmaz svojich osobných údajov a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje. O takýto výmaz môžete požiadať najmä pokiaľ: (i) Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na účely, pre ktoré boli spracovávané, (ii) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a súčasne, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, (iii) osobné údaje sa spracovávali nezákonne, (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, (iv) ak namietate proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je spracúvanie z našej strany založené na našom oprávnenom záujme a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo kedykoľvek, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, ak je ich spracúvanie založené na oprávnenom záujme, ktorým je tzv. priamy marketing našich tovarov a služieb. Tiež vás upovedomujeme o tom, že ak sme s vaším súhlasom zverejnili vaše osobné údaje a sme povinní ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Tiež vás upovedomujeme o tom, že nie sme povinní vykonať výmaz vašich osobných údajov na základe vašej žiadosti v prípade, ak je spracúvanie potrebné na (a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely  pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

D) Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ: (i) ako dotknutá osoba napadnete správnosť spracovávaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a (iv) a pokiaľ namietate ako dotknutá osoba voči spracúvaniu osobných údajov na podklade tzv. oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak ste ako dotknutá osoba dosiahli obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný informovať vás o skutočnosti, že bude obmedzenie spracúvania zrušené a to pred tým, ako sa tak má stať.

E) Právo na informáciu o príjemcoch v súlade s Čl. 19 Nariadenia

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať informáciu o tom, ktorých príjemcov sme my ako prevádzkovateľ informovali o tom, že došlo k oprave, výmazu alebo obmedzeniu spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ sa to neukázalo ako nemožné alebo si to nevyžadovalo neprimerané úsilie.

F) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak je spracovávanie osobných údajov vykonávané (i) na základe vášho súhlasu ako dotknutej osoby, alebo (ii) je vykonávané za účelom plnenia zmluvných povinností (t.j. na základe uzatvorenej zmluvy) a súčasne sa spracovávanie vašich osobných údajov ako dotknutej osoby vykonáva automatizovanými prostriedkami a zároveň je to technicky možné, máte ako dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zároveň máte právo priamo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme sa tomu akýmkoľvek spôsobom bránili. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz údajov podľa Čl. 17 Nariadenia. Tiež vás upovedomujeme o tom, že výkon tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať vaše osobné údaje do tretích krajín.

G) Právo vzniesť námietku (namietať) proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva  na  splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. V takýchto prípadoch vykonáme posúdenie, či oprávnené záujmy našej spoločnosti prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke. 

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka. Nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu z dôvodu oprávneného záujmu našej spoločnosti, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a osobné údaje sa už potom na účely priameho marketingu nesmú spracúvať.

H) Právo odvolať súhlas

Pokiaľ ste ako dotknutá osoba udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať a to takým spôsobom, akým bol súhlas udelený, najmä však písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť doterajšieho spracovania vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

I) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov, ste oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu. Na území Slovenskej republiky je týmto dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/  , e-mail: [email protected]  , tel. č.: +421 /2/ 3231 3214.

J) Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia týchto údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v prípade ak:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – vtedy sa jedná o tzv. zmluvnú požiadavku na poskytnutie osobných údajov (resp. požiadavku, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy) a dotknutá osoba údaje nemusí Prevádzkovateľovi zo zákona poskytnúť s tým, že berie na vedomie, že v takom prípade nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy s Prevádzkovateľom.
 2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – v takom prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba ich musí poskytnúť (osobné údaje sa vtedy spracúvajú aj bez súhlasu dotknutej osoby)
 3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa – v takomto prípade spracúvame vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu, avšak môžete v súlade s Čl. 21 Nariadenia kedykoľvek namietať ich spracúvanie (viď text vyššie)

To, či sa v jednotlivých prípadoch poskytnutia osobných údajov zo strany vás ako dotknutej osoby jedná o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku, vyplýva z jednotlivých právnych základov spracúvania, ktoré sú uvedené osobitne pri každom účele spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov si od vás v žiadnom prípade nesmieme vynucovať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

V prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu z dôvodu, že nám túto povinnosť ukladá zákon, ste v týchto prípadoch v týchto prípadoch povinní poskytnúť nám zákonom požadované osobné údaje. V prípade, ak nám ich odmietnete poskytnúť, budeme musieť postupovať v súlade s ustanoveniami osobitných právnych predpisov.

K) Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania

Čo je automatizované rozhodovanie na základe profilovania?

Automatizovaným rozhodovaním na základe profilovania je rozhodnutie vykonané počítačovým programom na základe výsledku profilovania. Ak také automatizované rozhodovanie na základe profilovania má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú, alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, Nariadenie s ním spája špecifické právo, a to právo, aby sa na Vás uvedené rozhodnutie nevzťahovalo.

Dávame všetkým našim klientom ako dotknutým osobám na vedomie, že v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, v rámci žiadneho účelu spracovania vašich osobných údajov.

L) Existencia profilovania

Profilovanie pre posúdenie rizika spojeného so schopnosťou splniť záväzky

Je oprávneným záujmom Zinc Euro, a.s. spracúvať Vaše osobné údaje rozhodovaním na základe profilovania pri vytvorení individuálneho profilu a posúdení rizika spojeného so schopnosťou budúceho dlžníka ako dotknutej osoby splniť si svoje záväzky zo zmluvy o pôžičke a Rámcovej zmluvy – Dlžník. Na takýto postup sa spoločnosť Zinc Euro, a.s. zaviazala voči Investorovi, ktorý má vstúpiť ako budúci veriteľ do zmluvného vzťahu založeného na základe zmluvy o pôžičke s dlžníkom ako dotknutou osobou, z uvedených dôvodov je oprávnený záujem Zinc Euro, a.s. daný na profilovaní pri vytváraní individuálneho profilu a posúdení rizika spojeného so schopnosťou budúceho dlžníka ako dotknutej osoby splniť si svoje záväzky zo zmluvy o pôžičke a Rámcovej zmluvy – Dlžník.

Profilovanie na účely marketingového oslovenia

Rovnako je oprávneným záujmom Zinc Euro, a.s. spracúvať Vaše osobné údaje profilovaním na účely prípravy ponuky produktov a služieb z dôvodu jej oprávneného záujmu v zmysle Nariadenia pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade, ak si takéto spracúvanie profilovaním Vašich údajov neželáte, máte právo namietať.

Používanie údajov všeobecne

Zinc Euro, a.s. využíva údaje o klientovi len pre účely štatistických analýz, teda na skvalitnenie produktov ponúkaných klientom. Účelom zhromažďovania údajov je okrem skvalitňovania ponúkaných produktov, identifikácia a znižovanie rizika pri investovaní a požičiavaní financií, teda predchádzanie a rozoznávanie nesplácania záväzkov, finančných podvodov a ostatných nezákonných činností a poskytovať klientom informácie o stave využívaného produktu.

Zinc Euro, a.s. neposkytuje kontaktné a ani iné osobné údaje o klientoch tretím osobám. V záujme spracovania klientovej žiadosti a v časti Moja Zóna na Zinc Euro, a.s. budú uvádzané, používané  a poskytované identifikačné a základné údaje klienta. V časti Moja zóna má klient po prihlásení k dispozícií výpis svojich osobných údajov, ktoré zadal pri vypĺňaní registrácie a žiadosti na webstránke Zinc, prípadne telefonicky operátorovi. Tieto údaje má klient možnosť v časti Moja zóna  aktualizovať.

Na komunikáciu a identifikáciu klienta slúži ID číslo klienta, ktoré po registrácií klienta automaticky vygeneruje systém. Toto ID číslo, dátum úhrady splátky a výška čiastkovej úhrady v prípade klienta – dlžníka je viditeľné aj pre iných klientov – investorov (aj naopak), ktorí sú v zmluvnom vzťahu s klientom. K ostatným osobným údajom klienta, iní klienti prístup nemajú.

Klient sa zaväzuje, že žiadne z jeho vyhlásení nebude porušovať alebo zasahovať do práv a súkromia tretej strany, vrátane duševného vlastníctva a nebude obsahovať hanlivé vyjadrenia. Klient je plne zodpovedný za svoje vyhlásenia, preto by mali byť vlastné klientovi, resp. klient musí mať na ich zverejnenie, zobrazenie, posielanie a šírenie všeobecne súhlas.

Zinc Euro, a.s. upozorňuje klientov, že môže, ale nie je povinný, kontrolovať obsah na webstránke Zinc Euro, a.s. a je oprávnený zmazať alebo upraviť akékoľvek informácie a postoj Zinc Euro, a.s. alebo príspevky klientov Zinc Euro, a.s. aj bez udania dôvodu, ak budú porušovať práva tretích strán, prípadne budú hanlivé alebo v rozpore s princípmi Zinc Euro, a.s. , resp. zásadami na ochranu osobných údajov Zinc Euro, a.s. , alebo v rozpore so zákonmi alebo nebudú súvisieť s webstránkou Zinc Euro, a.s. .

Zverejnením príspevkov, vyhlásení alebo postojov klient automaticky oprávňuje Zinc Euro, a.s. urobiť kópiu tohto príspevku / informácie, aby Zinc urýchlil proces publikácie, zobrazenie a uloženie príspevkov na webstránke Zinc. Klient má právo uverejnený príspevok kedykoľvek odobrať alebo odstrániť.

Klient berie na vedomie, že v prípade poškodenia tretej strany, alebo poškodenia Zinc Euro, a.s. vyplývajúce z uverejnených príspevkov alebo vyhlásení alebo z porušenia princípov a pravidiel Zinc, alebo porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, odškodní tento klient každého klienta Zinc, Zinc, každého z vedenia Zinc, zástupcov, dodávateľov, partnerov a zamestnancov za spôsobené škody, straty, nároky, požiadavky, náklady a výdavky vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie.

Klientovi sa zakazuje:

 • Používanie webstránky Zinc Euro, a.s. alebo jej časti na získavanie, alebo zbieranie emailových adries alebo iných finančných, osobných a kontaktných údajov klientov a ostatných užívateľov za účelom zasielania nevyžiadaných informácií, priameho oslovovania iných klientov a ponúkania pôžičiek alebo investícií.
 • Používanie webstránky Zinc Euro, a.s. alebo jej časti za účelom vykonávania nezákonných praktík alebo iných zámerov, ktoré môžu poškodiť klientov Zinc, samotnú webstránku Zinc alebo spoločnosť Zinc Euro, a.s. priamo, alebo nepriamo.
 • Používanie autoskriptov na zber dát alebo poškodzovanie klientov Zinc Euro, a.s. alebo Zinc.
 • Vkladať, posielať, publikovať, zobrazovať, prenášať, zdieľať, ukladať alebo iným spôsobom sprístupňovať informácie, ktoré môžu byť považované za:
  • Zavádzajúce, škodlivé, výhražné, protiprávne, hanlivé, ohováračské, porušujúce práva duševného vlastníctva, obťažujúce, vulgárne, útočiace na súkromie alebo publikačné práva, nenávistné, rasovo, etnicky alebo inak.
  • Softvér obsahujúci vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých cieľom je prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačných zariadení.
  • Nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, obťažujúci, alebo propagačný materiál nevyžiadanej pošty (spam, reťazové listy, pyramídové hry) alebo akékoľvek iné formy obťažovania.
  • Za súkromné informácie akejkoľvek tretej strany, obsah bez obmedzení, poštové adresy, tel. čísla, emailové adresy, rodné čísla alebo iné identifikačné čísla a údaje osôb a dokladov a platobných nástrojov.
  • Za pokus o podporu predaja alebo propagácie tovarov alebo služieb pre svoj vlastný finančný prospech.
 • Registrácie tej istej osoby na Zinc Euro, a.s. viac ako raz alebo registrovať sa ako iná osoba s použitím údajov cudzej osoby a nie vlastných.
 • Vydávať sa za inú osobu, alebo skresľovať o sebe údaje, ako je vek, zamestnanie, finančné zázemie a ostatné údaje, ktoré môžu viesť poškodeniu klientov Zinc Euro, a.s. alebo spoločnosti Zinc Euro, a.s.
 • Získavať informácie od osôb mladších ako 18 rokov, získavať heslá, alebo osobné informácie na komerčné, alebo nezákonné účely
 • Informovať iných klientov Zinc Euro, a.s. prostredníctvom webstránky Zinc Euro, a.s. na možnosti investovania, resp. požičiavania financií mimo Zinc.

Bezpečnosť webstránky, monitorovanie a nahrávanie

Zinc Euro, a.s. môže monitorovať, nahrávať a ukladať telefonickú, emailovú a inú komunikáciu s klientom za účelom skvalitňovania služieb pre svojich klientov, riešenia sťažností, ochrany údajov klientov a prevencie voči nezákonným praktikám.

Pri prihlásení na webstránku Zinc, servery Zinc Euro, a.s. automaticky identifikujú a získajú klientove prihlasovacie meno a IP adresu kvôli bezpečnosti klienta. Tieto informácie budú využívané len na klientovu identifikáciu a na zabezpečenie klientových údajov.

Bezpečnosť webstránky je zabezpečená prostredníctvom šifrovacích zariadení. Dôveryhodnosť webstránky zabezpečuje SSL certifikát (Secure Sockets Layer), ktorý zabezpečuje bezpečnú komunikáciu medzi webstránkou a návštevníkom (klientom).

Technológia SSL ako súčasť HTTPS protokolu chráni všetky informácie, ktoré sú vymieňané medzi webstránkou a jej návštevníkmi (klientmi). Využitie HTTPS protokolu slúži  aj na ochranu citlivých dát. SSL certifikát umožňuje šifrovanie dát na ceste medzi návštevníkmi stránky a serverom, kde je stránka umiestnená, pričom je aj identifikátorom vlastníka certifikátu. Zabezpečenie pomocou SSL certifikátu rozpoznáte podľa ikony zámku v hornej lište vášho internetového prehliadača a podľa označenia HTTPS protokolu (súčasť URL v adresnom riadku prehliadača).

Pri registrácii si klient vytvára vlastné heslo, pri ktorom sú nastavené prísne pravidlá na vytvorenie prístupového hesla. Pri každom úkone s peniazmi klienta-investora, nastáva dodatočné overenie totožnosti formou verifikačného kódu. Zinc Euro, a.s. zabezpečuje kompletné sledovanie užívateľových aktivít v systéme a pri náznaku neštandardného správania zablokuje účet z dôvodu bezpečnosti.

Súbory cookie

Od návštevníkov webových stránok Zinc Euro, a.s. sú zhromažďované a analyzované niektoré informácie, ktoré Zinc Euro, a.s. pomáhajú vylepšovať a rozvíjať služby, ktoré ponúka. Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovateľná a to ani s využitím ďalších informácií v úschove Zinc. Informácie môžu zahŕňať adresu IP pripojeného počítača, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštívené. K poskytovaniu týchto informácií Zinc Euro, a.s. používa súbory cookie.

Cookie je malý súbor, ktorý webové stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predošlých návštev na webových stránkach.

Ako spoločnosť Zinc Euro,a.s. súbory cookie používa?

Súbory cookie sú používané k rozpoznaniu opakovaných návštev na webových stránkach Zinc Euro, a.s. pre zjednodušenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá vybrané miestne a jazykové nastavenia užívateľa a náhodne priradenie ID relácií.

Informácie zo súboru cookie Zinc Euro, a.s. zhromažďuje na svojich stránkach preto, aby mohol lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok, aby Zinc Euro, a.s. lepšie porozumel spôsobu ich používania. Tieto informácie sa používajú trvale pre vylepšenie navigácie na webových stránkach Zinc Euro, a.s. a poskytovaných služieb.

Môžem zablokovať súbory cookie na webových stránkach Zinc Euro,a.s.?

Mnoho prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v preddefinovanom nastavení, ale zvyčajne ich môže klient odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ klient nechce, aby sa súbory cookie v jeho prehliadači používali, môže ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby bol infomrovaný o pokuse umiestniť súbor cookie do svojho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia. Pokiaľ však klient používanie súborov cookie vypne, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti webstránok Zinc Euro, a.s. nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie sú dostupné na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647

Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

Internet Explorer https://support.microsoft.com/kb/283185/cs

Safari https://support.apple.com/kb/ta38613?viewlocale=en_us&locale=en_us

Android https://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022